خدا خیلی مهربان است
اگر میخواهید لطف های اورا که شمال شما شده است را ببینید بر روی خدا کلیک کنید.